m. c. de marco: noteboard

January 10, 2005

10.3.7, za sexta

fona mae

meeting 9:30--10:15